Our People

Sadaf Shaikh

Sadaf Shaikh

Associate Partner

Advocate

  sadaf.shaikh@hariani.co.in